© 2017 | De Emigratiecoach – Aimee van Bilsen| Emigratiecoach.nl |

Algemene Voorwaarden – De Emigratiecoach

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke
offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende
handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

De Emigratiecoach richt zich op online coaching.

Artikel 3 | Definities

Opdrachtnemer is in deze De Emigratiecoach die deze algemene voorwaarden
gebruikt bij het aanbieden van haar diensten. Opdrachtgever is in deze de klant die
gebruik maakt van de aangeboden diensten van De Emigratiecoach. Als
overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken
worden via e-mail bevestigd aan opdrachtgever.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een
inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een
resultaatsverplichting.
2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft
opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken
voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor
administratiedoeleinden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst,
tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn
verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 | Prijzen

De prijzen staan vermeld op de website en worden bevestigd per e-mail. Indien er sprake is van een op maat gemaakte offerte is de prijs van genoemd in de offerte leidend.

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden

1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de e-mailbevestiging. Betaling dient te
geschieden voor aanvang van het coachingstraject.
2. Indien de factuur niet betaald wordt zal het coachingstraject niet aanvangen.

Artikel 7 | Annulering door cliënt

1. Na betaling start het coachingstraject. Indien de cliënt het traject niet wil voltooien
vindt er geen restitutie van het betaalde bedrag plaats.
2. Het verplaatsen van coachgesprekken gebeurt in overleg met de opdrachtnemer.
Gemiste gesprekken kunnen niet op een ander moment ingehaald worden en leiden
niet tot teruggave (van een deel) van de betaling.

Artikel 8 | Annulering door opdrachtnemer

Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching te annuleren, zonder opgaaf
van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de
annulering c.q. weigering per e-mail te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van
het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de
overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en
weer.

Artikel 9 | Geheimhouding

1. De opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alles wat is besproken
tijdens of in het kader van de coaching.
2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving
behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de
daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak
opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de
bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich
ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter
erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden
tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 10 | Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor
schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de
opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die
opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar
aanleiding van of tijdens het coachingstraject. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf
verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
4. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte
schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 11 | Klachtenprocedure

1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij
dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij
de opdrachtnemer.
2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal
opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen
oplossingsrichting.

Menu